มาตรฐานที่บริษัทได้การรัรอง

มาตรฐานรับรองสากล

GMP & HACCP

หนังสือรับรองกระทรวงสาธารณสุข

หนังสือรับรองกรมปศุสัตว์